Vyřizování stížností

Pro vyřizování stížností pacientů na postup zaměstnanců při poskytování zdravotních služeb stanovím v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tento postup:

 • Stížnost je oprávněn podat:
  • pacient
  • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel nebo
  • osoba prokazatelně písemně zmocněná pacientem (s ohledem na lékařské tajemství je vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele).

 • Stížnost se podává:
  • řediteli společnosti ESTETICUSTI s.r.o. panu Emilu Vraspírovi

 • Stížnost lze podat:
  • ústně
  • telefonicky
  • písemně na adresu společnosti a to buď prostřednictvím pošty, na emailovou adresu stiznosti@esteticusti.cz, nebo do datové schránky ID: uxtfw57

 • Stížnost bude projednána:
  • se stěžovatelem osobně a písemně vyřízena ve lhůtě 30 dnů, která může být ve složitějším případě prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován.
  • Stěžovatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo pasem, a pokud se nejedná přímo o pacienta, rovněž předložit k nahlédnutí originální doklady, z nichž vyplývá, že je oprávněným stěžovatelem.
  • Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu, který ESTETICUSTI s.r.o. po přijetí stížnosti založí a eviduje. Pokud si stěžovatel přeje pořídit kopie spisu, nebo jeho částí, bude mu to za úplatu umožněno.
  • Stížnost je vyřízena písemnou, popřípadě se souhlasem stěžovatele, ústní formou. Stěžovatel má právo, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen, podat stížnost Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. V takovém případě uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti.